Restaurant “Nikolaev and sons”

Krasnodar Territory, Moldavanskoye 

village, Stepnaya str., 1d

Opening hours: daily from 11:00 to 22:00

8 (861) 534-08-76

Vinotheque “Nikolaev and sons”

Krasnodar, Tsentralny microdistrict, 

Kuban embankment, 64

Opening hours: daily from 11:00 to 22:00

8 (800) 511-23-20

The grocery store “Nikolaev and sons”

Krasnodar Territory, Moldavanskoye 

village, Sovetskaya str., 9

Opening hours: daily from 9:00 to 18:00

8 (861) 316-94-91